Kwaliteitswaarborg

Inschrijving BIG-register
Sascha Baron is ingeschreven in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) als GZ-psycholoog. Het doel van de Wet BIG is het bevorderen en het bewaken van de kwaliteit in de gezondheidszorg. Het BIG-register is een van de instrumenten van de Wet BIG. Om in dit register ingeschreven te blijven staan dient een GZ-psycholoog zich iedere vijf jaar opnieuw te registeren op basis van voldoende werkervaring en deskundigheidsbevordering, waaronder bijscholing en intervisie.

Kwaliteitsstatuut
Per 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders verplicht om de kwaliteit van hun praktijkvoering vast te leggen in een kwaliteitsstatuut en dit statuut openbaar te maken. Het kwaliteitsstatuut van deze praktijk is goedgekeurd en ter inzage beschikbaar in de praktijk.

Privacystatement
Psychologiepraktijk Baron verwerkt persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018 is onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hiervoor het volgende privacystatement van toepassing: Privacystatement voor extern gebruik psychologiepaktijk Baron.pdf.

Intervisie
Voor het op peil houden van kennis en vaardigheden is het noodzakelijk dat psychologen en psychotherapeuten regelmatig intervisiebijeenkomsten houden, waarin casuïstiek vertrouwelijk en geanonimiseerd wordt besproken met ervaren collegae.

Visitatie
De praktijk is gevisiteerd in december 2019 op basis van de LVVP-kwaliteitscriteria. Dit visitatiecertificaat is 5 jaar geldig.

Klachtenregeling
Klachten over de bejegening door uw psycholoog of over de behandeling kunt u in eerste instantie het beste met uw psycholoog bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Is uw klacht zo ernstig dat er geen oplossing kan worden gevonden, dan kunt u de klachtencommissie van de LVVP aanschrijven (www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/).